De Algemene Voorwaarden zijn in bewerking.

Privacyverklaring Gashouder Podium Dedemsvaart
mei 2018
Je privacy is voor het Gashouder Podium  van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het Gashouder Podium doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op via info@gashouderdedemsvaart.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten krijgen wij de volgende informatie over jou:
●  Je naam en adres
●  Telefoonnummer
●  Factuuradres
●  Emailadres
●  Betalingsgegevens
●  Geslacht
●  IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van fraude of een misdrijf).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Gashouder Podium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

●  Het verkopen van kaarten voor theater
●  Het verlenen van diensten
●  Het afhandelen van een betaling
●  Het verzenden van onze nieuwsbrief
●  Het mogelijk maken om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
●  Het Gashouder Podium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Gashouder Podium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de categorie persoonsgegevens is de bewaartermijn 2 jaar na opzeggen abonnementen of laatste aankoop.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Deze informatie bewaren wij zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen en daarna totdat de garantie is verstreken.
Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Bewijs van aankoop en facturen dienen wij verplicht zeven jaar te bewaren van de Belastingdienst.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over onze diensten. Dit doen wij:
• per post (b.v. de seizoensbrochure)
• per e-mail (b.v. onze nieuwsbrief)
• via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke
e- mail bevat een afmeldlink. En via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Gashouder Podium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gashouderdedemsvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Het Gashouder Podium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Gashouder Podium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gashouderdedemsvaart.nl.

Wijzigingen
Het Gashouder Podium kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van het Gashouder Podium. Deze versie is opgesteld in mei 2018.